Welcome • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ค่ายจับจิต

 

 

หนังสั้น เปิดค่ายจับจิตครั้งที่4 l Beautiful Mind

คลิปปิดค่ายจับจิตครั้งที่4 

หนังสือที่ระลึกค่ายจับจิตครั้งที่ 4


P S Y B O O K l JUBJIT4
P S Y B O O K l JUBJIT4
ค่ายจับจิตครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Psybook JUBJIT4.pdf
Adobe Acrobat Document [1.8 MB]
Download

ภ า ค วิ ช า จิ ต วิ ท ย า   ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์


ภูมิใจเสนอ


ค่ า ย จั บ จิ ต ปี ที่ 4  |  J U B J I T  C A M P # 4

ค่ายที่เราทุกรุ่นเต็มใจสร้างสรรค์ ♥

 

ค่ายแนะแนวจิตวิทยา สำหรับ น้อง ๆ ม.ปลาย ทุกสาย

ที่มีความสนใจจะก้าวเข้าสู่เส้นทางนักจิตวิทยาในอนาคต

พบกับกิจกรรม สร้างสรรค์ ด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง

 

ตลอด 3 วัน 2 คืน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

 

 

 

 

 

 

 

★ UPDATE ★

เ ชื่ อ ห รื อ ไ ม่ ! !  

 

ปีนี้ โลกจะถึงคราวดับสิ้น  

ปีที่หายสาบสูญในปฏิทินเผ่ามายา  

ปีที่นอสตราดามุสทำนายว่าจะเกิดภัยพิบัติร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติ  

และถ้าหาก โลก ถึงคราวที่จะต้องแตกสลายไปแล้วจริงๆ

คุณอยากให้เหตุการณ์ใดเป็นความทรงจำอันตราตรึงครั้งสุดท้าย?

ก่อนที่จะโบกมือบ๊ายบายโลกใบกลมอันแสนน่าอยู่ใบนี้ไป

 

 

แอ่น แอน แอ๊นน!  

ขอแนะนำให้รู้จักกับ ค่ายจับจิต 2012

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความประทับใจของเรา

เข้ามาสัมผัสประสบการณ์อันน่าจดจำในค่ายแนะแนวจิตวิทยาแห่งนี้

 

 

แล้ว "เรา" จะ ได้ มา พบ กัน

วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2555

ก่อนที่โลกจะแตก

 

ทั้งนี้คุณสามารถอัพเดทรายละเอียดเกี่ยวกิจกรรมต่างๆ

ได้ที่เว็บไซต์จับจิตแคมป์แห่งนี้ ได้ทุกที่ทุกเวลา 

^ ^

 

 

จั บ จิ ต 4 ก ลั บ ม า แ ล้ ว - ค่ายจับจิต4 -

 

:maruko1:

 

 

Let’s Be Friends! :):))

ส่งต่อข่าวค่ายจับจิตผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ :-D

T H E   O F F i C i A L   W E B S i T E   O F J U B J I T   C A M P   TU  2 0 1 4  ^♥^