ประกาศ 

 

 

คณะกรรมการค่ายจับจิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

เรื่อง

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายจับจิต 3

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

ระหว่างวันที่  25-27 ตุลาคม 2556

 

 

 

 

 

 

 

ระหว่างวันที่ 17-sdsd19 ตุลาคม 2554

รายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ (ลำดับสำรอง)

 

No. ชื่อ สกุล ชื่อเล่น
97 เมทินี ทองจันทร์ เมแกน
98 กนกวรรณ ฉิมมารักษ์ แตงโม
99 วลัยภรณ์ แสงวิภาสนภาพร เจน
100 จินดารัตน์ โคมเดือน จิ๋ว
101 สุวภัทร มานะต่อ ปอยฝ้าย
102 เสาวลักษณ์ สังฆรัตน์ กระต่าย
103 เพ็ญกมล คมพัชรสกุล ดาว
104 กนกวรรณ กางร่มกลาง กุ๊บกิ๊บ
105 ชลพินทุ์ มูลพันธ์ ปรอย
106 ฐิตาพร พรเศรษฐคุณ ม่าเหมี่ยว
107 นิรชา วัฒนพันธ์ นิ๊ก
108 ดวงกมล หาญยุทธ ดาว
109 รมิดา สันหกรณ์ พิม
110 กาญจนารัตน์ กิจสินธพชัย เชอร์รี่
111 ภูมน เนตรลือชา ฟิว
112 นวภัทร ศิริวาริน ป่าน
113 เมธาสิทธิ์ ธนรักศักดิ์ เจมส์
114 ชยารพ จารุเสนี อุ้ม
115 จิรวุฒิ ฉายาชวลิต ตามมี่
116 ทีฆทัศน์ แท่งทอง กัปตันทีม


 

 

 

 

สำหรับน้องๆ 96 คนที่มีชื่อในประกาศ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้   

 

 

1.   ชำระเงินค่าสวัสดิการฯ ณ ธนาคาร หรือผ่านตู้เอทีเอ็ม สาขาใดก็ได้

        จำนวนเงิน   350 บาท     มาที่บัญชีเลขที่  383-2-78393-7  

        ชื่อบัญชี     "น.ส.ปาลิตา วรสกุลธร หรือ น.ส.ศุภวรรณ ไกรยนต์" 

        ธนาคาร      ไทยพาณิชย์

        สาขา          ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต

        ประเภท        ออมทรัพย์

 

เริ่มโอนได้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2556

 

        * ในการโอนเงิน พี่ขอความกรุณาให้น้องช่วยใส่เศษสตางค์มานิดนึงนะ

             เช่น อาจจะโอนเงินมาจำนวน 350.09 บาท (มีเศษสตางค์เท่าไหร่ก็ได้)

             ทั้งนี้เพื่อให้ยอดเงินของน้องนั้น ไม่ซ้อนกับยอดเงินของน้องคนอื่นที่โอนเวลาใกล้กัน

             ส่งผลให้พี่ ๆ สามารถทำการเช็คข้อมูลการโอนของน้องได้สะดวกรวดเร็วขึ้นจ้ะ

 

  

 

 

2.    หลังจากที่น้องได้ดำเนินการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว  

ให้น้องอัพโหลดหลักฐานการโอนเงิน (ใบโอนเงิน/สลิปโอนเงิน) 

โดยกรอกข้อมูลได้ใน “แบบฟอร์มยืนยันการชำระเงินด้านล่าง

โปรดดำเนินการขั้นตอนนี้ก่อนวันที่ 27 กันยายน 2556

 

* หลักฐานการโอนเงินสามารถสแกนหรือถ่ายรูปมาก็ได้ แต่ขอให้เห็นชัด

* กรณีที่น้องไม่ยืนยันการสมัครภายในวันที่กำหนดไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์

   และจะเรียกน้องที่มีรายชื่อติดลำดับสำรองต่อไป

   

 

 

 

No. ชื่อ สกุล ชื่อเล่น
1 อริยาภรณ์   ภูมิตินทรีย์ เป็ดตุ๋น
2 สิตา คุมพล ปราย
3 วันนิสา วัฒนา พลอย
4 จันทิมา  แก้วเจริญ แตงโม
5 ณัฏฐณิชา  ขานทะราชา เมษา
6 ณัฐพร  สินนอก โบว์แก้ว
7 จิตติธร สกุลศรีประเสิรฐ เบลล์
8 กุลธิชา กลิ่นน้อย อิ๋น
9 ชนิตา รุธรบริสุทธิ์ มุกกี้
10 พันธุ์ทิพา สุขสิริสรณ์ พา
11 ธันญ์วริน   ธนะชัยศิริโชติ โฟม
12 ธันชริทร์   ฉัตร์ศรีเจริญ มุกกี้
13 ณัฏฐณิชา   โภคภิรมย์ ฟาร่า
14 นงนภัส   มีสุวรรณ ปลา
15 ณิชกานต์   วัฒนพงศ์ น้ำฟ้า
16 ธาริณี   คุ้มวิเชียร น้ำผึ้ง
17 มาริศิวิไลซ์   ฮาร่า มาริ
18 สุธาสินี   อินทรนวล ดรีม
19 อคัมย์สิริ   คงจันทร์ แคร์
20 กมลพร   ชวรัตนานันท์ น้ำฝน
21 ฐิดายุ   วิริยะภูมิสิริ แตงโม
22 ชัชชลัยย์   เจริญพิทยารักษ์ บ๋อมแบ๋ม
23 ศศิชา   เอี่ยมสำอางค์ เบียร์
24 กรวรรณ   อาละพล กร
25 สสิวรา   ธีรกุล เฟิร์ม
26 สวิตตา   กออนุรักษ์ ฟร้องซ์
27 จิตติมา   ทาอามาตย์ เนส
28 ภัณฑิรา   นาคสวัสดิ์ แพร
29 วรนิษฐา   ลิขิตธรรม มุกกี้
30 อรจิรา   ไขประพาย หมิว
31 ญานิกา   ทรงสุภาภรณ์ หมิว
32 ฐิติกุล   สุขกร ฟ้า
33 ปราณิสา   วันถุนัด ดรีม
34 วาสินี   แย้มดี ทราย
35 ธนัญญา   ไกรอ่ำ นาว
36 รัตนา   อัศวคงประทีป นุ้ย
37 ณัชชารีย์ สินธีรวิศว์ กิ๊ก
38 ระพีพัฒน์ ปัจจะวงศ์ แคท
39 ชวนฟ้าชม นาวาบุญนิยม วิว
40 กาญจนา พรหมหาญ ฝ้าย
41 เจนจิรา เทศหริ่ง ทราย
42 อรนุช สิทธิราช น้ำตาล
43 พรทิพา สงประเสริฐ เฟิร์ส
44 ศญาณิศธ์ ทิพย์นพนนท์ น้ำผึ้ง
45 นิศาชล พลราบ อุ๋มอุ้ม
46 สุวรีย์ จาดแห เบญ
47 มัธวัน เจียมอ่อน มินมิน
48 นันท์นภัส ชมเชย ภัส
49 ศิริดา ตั้งเจริญชัยวัฒนา โช
50 พิชชาพร ตั้งทรงศักดิ์ กระเต็น
51 ชลิดา มณีศักดิ์ประเสริฐ ข้าวฟ่าง
52 วรรณภา สุประเสริฐ โบว์
53 ณัฐมน อะมะตะ นิว
54 จินดาพร เสน่หา จิณ
55 วรกัญญา มีสุข ปอมปอม
56 บุษญมาศ พงษ์พิทักษ์ มะไหม
57 ภัคจิรา อินทรสิริ วิว
58 เก็จมณี เกตุคำ ส้ม
59 กรกกนก ถุงอนันติกานนท์ มาย
60 นวลฉวี ชูทอง นวล
61 ธนพร เฉลิมจิระรัตน์ จิน
62 ปิ่นอัปสร เนื่องภิรมย์ แพลน
63 วาทิฏา สุวรรณจินดา วิว
64 ฉัตรพร ค้าขาย จุ๊บจิ๊บ
65 ปาริฉัตร จันทร์จุฬาลักษณ์ แนท
66 เอริกา แจ้งจำรัส น้ำขิง
67 รัตนาวลี จันทร์ฉ่อง ก้อย
68 ศิวพร ปานเจริญ มิว
69 เพ็ญพิศา เมธีรัฐโรจน์ ข้าว
70 พิมพ์นภา สินดำ พิมพ์
71 ธัญรัตน์ ประคองวงศ์ศรี รัตน์
72 พัชรพร เศรษฐวิศารทกุล ยายา
73 ณัฐณิชา วรญาณศรี แพรว
74 ชีวาพร โพธิ์ทอง มายด์เดียร์
75 กนกลดา คุ้มกัน ใหม่
76 วรัญญา ตระการวิจิตร แป้ง
77 อาทิตยา รอดเจริญ ปลื้ม
78 รุจิประภา สุขาทิพย์ เฟีย
79 พชรพล  ดีสวัสดิ์ ฟลุ๊ค
80 พัทธพล พัฒนรักษ์ จอม
81 ชาคร พรหมขุนทอง บอล
82 เอกราชย์ พลขุนทด เอก
83 ประกายลักษ์ ประคุณสุขใจ พลาย
84 กร ชูชัยศรี เปา
85 ณัฐนันท์ ป้องสกุลวงศ์ เตอร์
86 พงศกร สาระเห็ด ชาเขียว
87 ธนรัฐ แซ่พง เนียร์
88 พีรวัส วรรณา ก๊อฟ
89 ณัฐภัทร์ จันทรโรจน์วานิช เนียร์
90 วณิช ตรีรานุวัฒน์ เช้นจ์
91 ปัญณวิชญ์ อยู่ดี ปันปัน
92 ปวเรศ แผ่แสงจันทร์ ปัถม์
93 ภาสพงศ์ คุณกำจร เจ
94 พิริยจิตต เดชป้อง โช
95 วีรวัฒน์ แก้วโสภา น๊อต
96 วิชชัน วงศ์ปรีชาโชค ไบร์ท

แบบฟอร์มยืนยันการชำระเงินค่ายจับจิต

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

 

   

 

3.     เมื่อได้ส่ง "แบบฟอร์มยืนยันการชำระเงิน" ด้านบนนี้เรียบร้อยแล้ว

     กรุณาโทรแจ้งกับพี่ดาทางหมายเลขโทรศัพท์ 087-7105752 (พี่ดา)
                                                   หรือ  087-9174124 (พี่เบล)

 

 

4.     รอเวลามาพบกันในค่ายจับจิต . . . . เย้!!! แล้วเจอกัน ยะฮู่ว~ ;D

 

 

 

**** ถ้าน้องกดปุ่มยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่มีการคืนเงินกลับในทุกกรณี ****

**** กำหนดการค่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ****

 

 

 

--- หมายเหตุ ---

  หมายเหตุ

(1)  ในช่วงวันที่ 18-23 กันยายน 2556

น้องที่ได้รับสิทธิ์และดำเนินการยืนยันการสมัครแล้ว จะมีพี่เลี้ยงประจำตัวของน้อง

โทรไปแจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้น้องทราบ หากน้องคนใดที่ได้มีการยืนยันสิทธิ์แล้ว

แต่ไม่ได้รับการติดต่อจากพี่ กรุณาติดต่อมาที่พี่อิ๊ง โทร. 086-8690330

(2)  ควรติดตามรายละเอียดต่างๆ ในเว็บไซต์และแฟนเพจเป็นประจำ สม่ำเสมอ

เพื่อจะได้รับข้อมูลข่าวสารและข้อควรปฏิบัติในการมาเข้าค่ายจับจิต#3

 

 

 

 

 

 สำหรับน้องๆที่มีรายชื่อติดอยู่ในลำดับสำรอง

 

 

หากน้องได้รับสิทธิ์เข้าร่วม

จะมีพี่โทรไปแจ้งให้ทราบ ภายในวันที่ 28-29 กันยายน 2556

 

 


สำหรับผู้ที่ไม่พบชื่อตัวเอง :)

เชื่อว่ามีหลายคนที่เลื่อนอ่านมาถึงด้านล่าง ตรงนี้ ถ้าไม่ได้ลงมาเพราะเสียงดนตรี ก็น่าจะ "ยังไม่เจอชื่อตัวเอง" ใช่มั้ย?

ขอย้ำเลยว่า ให้น้องๆ ดูชื่อ นามสกุล ดีๆ นะครับ ถ้ากดค้นหาแล้วไม่เจอ ก็ลองนั่งตรวจเช็คอีกครั้งเพื่อความแน่ใจ

เพราะว่าบางที พี่เขารีบ ๆ พิมพ์ อาจจะเผลอสะกดชื่อน้องผิดก็เป็นไปได้ (เพื่อสิทธิและประโยชน์ของน้องเองนะครับ ^^)

 

. . . . . . . . .

 

ถ้าไม่เจอจริง ๆ พี่ก็อยากจะบอกอะไรบางอย่างให้จำไว้ว่า

ถึงเราไม่ติดค่าย "ไม่ได้หมายความว่า" เราไม่ได้เหมาะสมจะเรียนคณะนี้นะ
ต่อให้น้องจะไม่ได้มาค่าย ก็ขอให้น้องสู้ต่อไปให้สุดใจ ถ้าน้องรักอาชีพ psychologist จริง
เราคงได้เจอกันซักวันในคณะ ... ณ ดินแดนแห่งเสรีภาพ ที่มีนามว่า "ธรรมศาสตร์" แห่งนี้นะครับน้อง

 

ก่ อ น ที่ จ ะ ก า ก บ า ท ปิ ด ห น้ า นี้ ไ ป.. .

 

พี่ขอให้น้องเข้าใจว่าค่ายที่เราจัดปีนี้มีผู้คนอยากเข้าค่ายของเราเยอะมากกกก จริงๆ ก็มีบางคนอยู่ม.ต้นเขาอยากมาแต่ก็ไม่มีโอกาสสมัคร บางคนคุณสมบัติเขาไม่เข้าเกณฑ์ คนเรียนก.ศ.น. หรือเรียนอยู่ต่างมหา'ลัย ก็ยังอยากลองสมัครมาเลย แต่พวกเขาทำไม่ได้ เพราะไม่มีโอกาส ไม่ผ่านคุณสมบัติขั้นต้น ส่วนน้องนั้นเป็นคนที่มีโอกาส และน้องได้ใช้โอกาสนั้นร่วมกับคนอีก 1,490 คน พี่ชื่นชมในความตั้งใจของน้องอย่างมากจริงๆ ขณะที่ตรวจใบสมัคร พี่กดดันมาก และถึงน้องจะพยายามเค้นความคิด จินตนาการสร้างสรรค์มาสุดๆ แล้วก็ตาม เมื่อไม่ติด ก็อย่าได้คิดมากจนเกินไป หากยังมีโอกาสก็สมัครใหม่อีกครั้ง น่าจะติดก็ได้ ใครจะไปรู้ ยังไงขอให้น้องเก็บความพยายามครั้งนี้ไว้เป็นแรงบันดาลใจว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้ทำ เคยได้สมัครค่ายจับจิต น้องเจ๋งกว่าใครอีกหลายคนที่อยากสมัคร...แต่ทว่าไม่กล้าลงมือทำ !

 

หาก"เป็นไปได้"พี่ก็อยากจะรับน้องไว้ทุกคน เพียงแค่มันติดอยู่ตรงศักยภาพของพี่ๆที่อยู่จำนวนนึง ในการดูแลน้องจำนวนเกืบร้อยคนนั้นถือเป็นสิ่งที่พี่วางแผนกันไว้อย่างดีแล้วว่าจำนวนเท่านี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่มาเข้าค่ายอย่างสูงสุด ซึ่งการที่น้องจะได้รับคัดเลือกหรือไม่ได้รับคัดเลือกนั้นจึงต้องมีปัจจัยหลายอย่างร่วมกัน ดังนั้น แม้ว่าน้องจะไม่ได้รับคัดเลือกก็ไม่ได้หมายความว่าน้องตอบคำถามพี่มาไม่ดี หรือน้องไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ แต่อาจจะเกิดจากมีคนอื่นที่เขาสามารถเขียนตอบได้ดีกว่า หรือเกิดจากปัจจัยอื่นก็ได้ ดังนั้น น้องๆก็อย่าเพิ่งท้อแท้หรือหมดกำลังใจไปเสียก่อนครับ หนทางที่น้องจะได้เรียนรู้และสัมผัสชีวิตการเป็นนักจิตวิทยาด้วยวิธีการอื่นยังมี อีกมากมาย   พี่ก็ขอเป็นกำลังใจและเอาใจช่วยน้องๆทุกคนครับ

 

รักน้องจับ ♥ เลยรู้ไหม =D

 

ป.ล. มีอะไรเราก็มาไถ่ถามพูดคุยกันใน fanpage ได้เหมือนเดิมเนาะ

ยินดีเป็นที่ปรึกษาของน้องทุกคน นี่พูดจากใจ บอกเลยยยยยยยย ~  

 

_______________________@@@________________________ ____ ____________@@@_____@_____@________@@@____________ __ __________@_____@____@_____@______@____@__________ __ __________@_____@____@_____@_____@_____@__________ __ ___________@_____@___@_____@____@_____@___________ __ ___________@_____@___@______@___@____@____________ __ ___@@_____@_____@___@______@__@____@______________ __ __@___@____@_____@__@______@_@_____@______________ __ _@_____@____@______@_@______@______@______@@@_____ __ __@_____@____@______@________________@_@@______@__ __ __@_______@_@____________________________________@ __ ____@____________________________________________@ __ _____@___________________JUBJIT__________________@_ ___ ________@___________________3__________________@___ ____ __________@_________________________________@____ ___ ____________@______________________________@______ _ ______________@__________________________@_______ ____ _______________@_______________________@__________ __ _________________@__________________@_____________ _ ___________________@@___________@@_____________